S7 TiaPortal đọc thời gian thực

Hướng dẫn nhanh khi bạn cần dùng tới thời gian thực trong PLC s7 1200 S7 1500, Read Local Time S7 Tiaportal- Đọc thời gian thực và các hàm khác về thời gian trong S7 với Tia Portal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here