fbpx

Định tuyến trong Router và cách thức R.I.P

Network with RIP on ports

Dinh tuyen router 1

 • Video chỉ dẫn định tuyến tính manual: ip route 192.168.1.1 255.255.255.0 g0/0

 • Sử dụng R.I.P version 2 để trao đổi bảng định tuyến giữa các Router, từ đó các router sẻ tự động Update, R.I.P là 1 giao thức định tuyến động, việc của bạn là chỉ cho nó R.I.P trên network nào.
  • Trên Router 1: 
   • Cấu hình IP như bình thương
   • Xong enable
   • conf t
   • router rip  //bật tính năng RIP
   • version 2 //chọn version 2
  • Quăng network 1 vào network 3
   • network 10.0.0.0
   • network 172.10.0.0
  • Trên Router 2 tương tự: 
   • Cấu hình IP như bình thương
   • Xong enable
   • conf t
   • router rip  //bật tính năng RIP
   • version 2 //chọn version 2
  • Quăng network 2 vào network 3
   • network 192.168.1.0
   • network 172.10.0.0

Vậy là xong tính năng RIP và bạn có thể test lại với Ping

 • Cài Authencation để bảo mật và tối ưu RIP, ví dụ cho Router 18 trong hình
  • en  // bật enable
  • conf t   //vào config mode
  • Key chain // tạo chùm chìa khóa
  • Key chain thangplc   //tạo chùm chìa khóa tên thangplc
  • key 1   // tạo chìa khóa id 1
  • key   //vào cài key
  • key-string 112233: đặt key là 112233
  • int g0/1 //chọn cổng xác thực như hình router 18 là g0/1
  • ip rip authen
  • ip rip authentication key
  • ip rip authentication key-chain thangplc
  • exit  //xong việc cài authen key cho router 18
 • Cài Authencation cho Router 19 trong hình: tương tự Router 18, khi mà key-string 2 bên như nhau thì chúng nhận ra nhau.
 • Cấu hình port không gửi RIP
  • en
  • conf t
  • router rip
  • passive-interface g0/0 //vo hiệu hóa gửi Rip qua port g0/0 vì không cần thiết

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo