Tia portal software unit- giúp bạn Team Coding với 1 chương trình PLC

software unit 10
66 / 100

1- Software unit là gì?

Bắt đầu từ Tia V15.1 trở đi chúng ta thấy xuất hiện software unit, software unit là một chức năng của Step7 Pro giúp chúng ta chia nhỏ 1 PLC thành nhiều PLC độc lập, mỗi software unit được code riêng, compile và load xuống PLC hoàn toàn độc lập, như 1 plc tách riêng vậy.

Software unit chỉ xuất hiện với S7 1500 với firmware >=2.6, tia > V15.1. Ta có thể tạo được tới 255 Unit trên 1 PLC

2- Khi nào thì dùng software unit?

Khi nào sử dụng software unit: khi dùng 01 PLC S7 1500 điều khiển cho 1 hệ thống lớn, trong hệ thống lớn đó chia ra được nhiều hệ thống nhỏ hoạt động chức năng tương đối độc lập. Ta sẻ tạo mội Unit là 1 chương trình điều khiển cho mỗi hệ thống nhỏ và giao cho các lập trình viên lập trình từng unit đó mà không ảnh hưởng tới unit khác. Điều này cũng là 1 cách giúp ta quản lý Team Coding cho 1 dự án tổng thể

3- Cấu trúc 1 software unit

 • Relations: giúp ta thiết lập kết nối data tới các Unit khác gồm
  • Published blocks và PLC data types của software units khác
  • Global data blocks bên ngoài software unit
  • Các Technology objects

 • “Program blocks”: tạo các program blocks (organization blocks, function blocks, functions, data blocks) như 1 PLC độc lập. Ta có thể chia sẻ Technology objects hay data block từ Unit bằng cách chọn Published khi khởi tạo

 • “PLC tags”: Tạo khai báo tags cho Unit, lưu ý các tags Input, Output sẻ không thể khai báo trùng nhau ở các Unit, Unit nào sử dụng rồi thì Unit khác không sử dụng được.
 • “PLC data types”: tạo PLC data types riêng
 • PLC supervisions and alarms
 • PLC alarm text lists

4- Một số hạn chế trong Unit

 • “Optimized block access” là bắt buộc với tất cả Block bên trong Unit, đây là một hạn chế lớn khi ta cần giao thiệp PLC với môi trường ngoài Siemens hay khi dùng Put/Get
 • Các hàm chương trình code trong Unit thì sẻ không dùng được ở bên ngoài
 • Tên các block trong các Unit sẻ không trùng nhau

5- Thiết lập cấu trúc tuần tự

Để sử dụng Software Unit tốt, ta cần 1 code leader tổ chức chuỗi trình tự cho các Unit và thống nhất các Relation,

sau đó mới giao việc cho các member ngồi code, ví dụ như này

Tùy hệ thống mà bạn có thể ứng dụng Software Unit để chia việc coding và Team Coding Work hiệu quả,

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version