Lấy chương trình PLC từ thẻ nhớ- Upload Program from MC Card S7 1500

s7 1500 memory card
73 / 100

Lấy chương trình PLC từ thẻ nhớ

Bước 1: cắm thẻ nhớ vào máy tính và chuyển thẻ qua chế độ Transfer

 

Bước 2: tạo Project với Hardware tương ứng thực tế

Bước 3: Kéo thẻ nhớ vào PLC Project để load chương trình về

Bước 4: Nhớ trả thẻ nhớ về chế độ Program để cắm vào plc dùng lại

Video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version