fbpx

Project mẫu PLC S7 300 gửi Email

Share source code plc siemens gửi Email tự động qua kết nối UDP với các hàm hỗ trợ sẵn của Siemens:

-TCON: thiết lập kết nối

-TDISCON: ngắt kết nối

-TUSEND: gửi gói dữ liệu

Giúp bạn thiết lập gửi Email Report, Alarm thuận tiện, tiết kiệm và ổn định.

 

DOWNLOAD: Send Email PLC S7 Siemens TiaV15.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *