fbpx

Phần mềm HMI Delta DELTA IA HMI DOPSoft 2.00.07

DOPSoft 2.00.07 2

DOPSoft Version : 2.00.07 Build : 2.00.07.04

DOPSoft 2.00.07 2

LẬP TRÌNH CHO CÁC DÒNG HMI THẾ HỆ CŨ:

=========================================
DOP-B03S210 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B03S211 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B03E211 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B04S211 65536 Colors – Version: 3.0079
DOP-B05S100 65536 Colors – Version: 3.0079
DOP-B05S101 65536 Colors – Version: 3.0079
DOP-B05S111 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B07S201 65536 Colors – Version: 3.0079
DOP-B07S211 65536 Colors – Version: 3.0079
DOP-B07S410 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B07S411 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B07SS411 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B07E411 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B07S401K 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B07S411K 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B07S415 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B07E415 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B07S515 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B07E515 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B08S515 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B08E515 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B10E515 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B10PE515 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B10S615 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B10E615 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B07PS415 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B07PS515 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B10S411 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B10S511 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-B10VS511 65536 Colors – Version: 3.0100
HMC08-N500S52 65536 Colors – Version: 3.0184
HMC07-N500H52 65536 Colors – Version: 3.0184
HMC07-N510H52 65536 Colors – Version: 3.0184
HMC07-N511H52 65536 Colors – Version: 3.0184
HMC07-N411H5C 65536 Colors – Version: 3.0184
HMC08-N511M52 65536 Colors – Version: 3.0184
DOP-W105B 65536 Colors – Version: 3.0086
DOP-W127B 65536 Colors – Version: 3.0086
DOP-W157B 65536 Colors – Version: 3.0086
DOP-H07E46x 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-H07S46x 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-H07E42x 65536 Colors – Version: 3.0100
DOP-H07S42x 65536 Colors – Version: 3.0100

DOWNLOAD

Để lập trình các dòng HMI đời mới load V 4.00.08:

Phần mềm HMI Delta DELTA IA HMI DOPSoft EN 4.00.08 10_SW_TSE_20200430, DOPSoft Version : 4.00.08 Build

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo