fbpx

Vài điểm cần lưu ý khi code Vbs trong Wincc Flex hay code cho HMI

image 26
image 26

1- Vbs không hỗ trợ multithreading: tức là mỗi Script cần được kết thúc trước khi 1 Script khác bắt đầu, do vậy 1 script treo có thể làm cho tất cả các script khác stop

2- Mội một lần gọi được tối đa 20 Script, 20 script này sẻ xếp theo thứ tự, cái này xong đến cài kia, khi gọi nhiều quá 20 chương trình sẻ fail.

3- Để xử lý vấn đề Script treo do lỗi, ta dùng Object “err”:

Mỗi đầu các Script ta add này vào:

On Error Resume Next

, khi có lỗi thì chương trình sẻ bỏ line lỗi đó và gọi line kế tiếp

Tuy nhiên nhiều code sẻ có vòng luẩn quẩn khi dính lỗi, lúc này cần thoát Script để gọi Script khác, ta add code này:

If Err.Number <> 0 Then
ShowSystemAlarm “Error #” & CStr(Err.Number) & ” ” & Err.Description
Err.Clear
Exit Sub
End If

4- Sử dụng timeout khi gọi 1 số object ngoài tầm kiểm soát của phần mềm:

Ví dụ với ADODB object có timeout, ta có thể set:

Set conn = CreateObject(“ADODB.Connection”)
conn.ConnectionTimeout = 3
conn.CommandTimeout = 3

Với Popup Box:

Set shellobject = CreateObject(“WScript.Shell”)
iTimeout = 10
shellobject.Popup strBodyText, iTimeout ,strHeader, 4+4096

5- Không sử dụng các vòng lặp kết hợp WScript.Shell Popup Object trong cùng 1 Script, vì khi gọi popup thì mấy vòng lặp của bạn sẻ không thực thi.

6- Không nên lạm dụng code quá nhiều Script và gọi liên tục trong 1 Project.

Download các phần mềm WinCC Flex các phiên bản đầy đủ tại:

List phần mềm Siemens- Cemat, USB MPI, PC Access, PCS7, Logo SoftComfort, EKB, MicroWin, Step7 V5.5, WinCC Flexible, WinCC, Tia V11, V13, V14, V15

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo