Calib và cài đặt 4802A

image 25 e1589624687191
image 25

I-CÁC BƯỚC HIỆU CHỈNH (CALIBRATION)

II-CÀI ĐẶT (SETUP)

Nhấn Mode/Select tới khi đèn Setup sáng ổn định

  1. Password: mặc định 00
  2. Các cài đặt hiển thị lần lượt, mỗi cài đặt hiển thị trong thời gian 5 giây sau đó chuyển qua hiển thị khác, trong thời gian 5 giây hiển thị đó, nếu bạn muốn cài đặt thì nhấn Mode/Select.
Hiển thị Cụ thể
In Inhibit, nếu trong thời gian In đang hiển thị nhấn Mode/Select Switch thì sẻ xác nhận Inhibit
A2 Led sang Cài đặt Alarm A2:
– de (hiển thị 5 giây): de-energized tiếp điểm A2  
– En (hiển thị 5 giây): energized tiếp điểm A2 
– LA (hiển thị 5 giây): Latching or non-Latching Alarm 2 
– nL (hiển thị 5 giây): Mức báo Alarm2, mặc định là 60%  
A1 Led sang Cài đặt Alarm A1:
– de (hiển thị 5 giây): de-energized tiếp điểm A1  
– En (hiển thị 5 giây): energized tiếp điểm A1 
– LA (hiển thị 5 giây): Latching or non-Latching Alarm 1 
– nL (hiển thị 5 giây): Mức báo Alarm 1, mặc định là 30%  
CL Mức để calib đầu dò, mặc định là 50%LEL
Fault/Inhibit  – Ac: Active 
– nA: not active
Ct Card Test: cài đặt thời gian active Alarm khi test
Pd Password disable
PE Password enable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version