Download WinCC flexible 2008 SP5 window 10

78 / 100

Phiên bản ra đời 12/1/2018 update các gói Compact, Standard, Advanced và Advanced Runtime để chạy được trên nền window 10 64bit, phiên bản này không hỗ trợ cho window xp.

Cụ thể:

1- Engineering System:

Windows 7 (32 Bit, 64 Bit)

  • Windows 7 Ultimate/Enterprise SP1
  • Windows 7 Professional SP1
Windows 10 (64 Bit)
  • Windows 10 Professional
  • Windows 10 Enterprise
  • Windows 10 LTSB Enterprise

2- Runtime System:

Windows 7 (32 Bit, 64 Bit)

  • Windows 7 Ultimate/Enterprise SP1
  • Windows 7 Professional SP1
  • Windows 7 Embedded Standard (32 Bit) *)
  • Windows 7 Embedded Standard mit SP1 (32 Bit) *)
Windows 10 (64 Bit)
  • Windows 10 Professional
  • Windows 10 Enterprise
  • Windows 10 LTSB Enterprise
  • Windows 10 IoT LTSB Enterprise *)

DOWNLOAD WINCC FLEXIBLE 2008 SP5 WIN 10

Các phần mềm khác của Siemens Download theo list sau:

List phần mềm Siemens- Cemat, USB MPI, PC Access, PCS7, Logo SoftComfort, EKB, MicroWin, Step7 V5.5, WinCC Flexible, WinCC, Tia V11, V13, V14, V15

 

 

 

 

 

 1,241 total views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

').appendTo('body'); window.location = url; }; var targetWindow = _targetWindow || 'prefer-popup', lastPopup = false; $(document.body).on('click', 'a[data-plugin="nsl"][data-action="connect"],a[data-plugin="nsl"][data-action="link"]', function (e) { if (lastPopup && !lastPopup.closed) { e.preventDefault(); lastPopup.focus(); } else { var $target = $(this), href = $target.attr('href'), success = false; if (href.indexOf('?') !== -1) { href += '&'; } else { href += '?'; } var redirectTo = $target.data('redirect'); if (redirectTo === 'current') { href += 'redirect=' + encodeURIComponent(window.location.href) + '&'; } else if (redirectTo && redirectTo !== '') { href += 'redirect=' + encodeURIComponent(redirectTo) + '&'; } if (targetWindow !== 'prefer-same-window' && checkWebView()) { targetWindow = 'prefer-same-window'; } if (targetWindow === 'prefer-popup') { lastPopup = NSLPopup(href + 'display=popup', 'nsl-social-connect', $target.data('popupwidth'), $target.data('popupheight')); if (lastPopup) { success = true; e.preventDefault(); } } else if (targetWindow === 'prefer-new-tab') { var newTab = window.open(href + 'display=popup', '_blank'); if (newTab) { if (window.focus) { newTab.focus(); } success = true; e.preventDefault(); } } if (!success) { window.location = href; e.preventDefault(); } } }); var googleLoginButton = $('a[data-plugin="nsl"][data-provider="google"]'); if (googleLoginButton.length && checkWebView() && !isAllowedWebViewForUserAgent()) { googleLoginButton.remove(); } });})();