GX Works3- những update mạnh mẽ

Phiên bản nâng cấp mạnh mẽ từ GX Developer và ôm lun GXWorks2

  • Lập trình dễ dàng hơn khi có hỗ trợ Module Label, Comment, khối hàm FB
  • Cài đặt, gán Tag dễ dàng cho các Module như Analog, Motions…
  • Hỗ trợ cả Ladder, SFC và ST theo chuẩn EIC61131-3, cho nên dân lập trình Siemens chuyển qua lập trình Mitsu cũng sẻ ko thấy gì là lạ lẫm lắm.
  • Cấu hình cũng drag drop harware, software lun, rất dễ quản lý và cài đặt cũng như troubleShooting dễ hơn
  • Tích hợp nhìu thư viện Object ăn sẵn cho việc điều khiển Servo
  • Hỗ trợ Simulation
  • Tương thích Win7/ Win10-32/64

GX Works3 Version 1.001B Link Download 

 630 total views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

').appendTo('body'); window.location = url; }; var targetWindow = _targetWindow || 'prefer-popup', lastPopup = false; $(document.body).on('click', 'a[data-plugin="nsl"][data-action="connect"],a[data-plugin="nsl"][data-action="link"]', function (e) { if (lastPopup && !lastPopup.closed) { e.preventDefault(); lastPopup.focus(); } else { var $target = $(this), href = $target.attr('href'), success = false; if (href.indexOf('?') !== -1) { href += '&'; } else { href += '?'; } var redirectTo = $target.data('redirect'); if (redirectTo === 'current') { href += 'redirect=' + encodeURIComponent(window.location.href) + '&'; } else if (redirectTo && redirectTo !== '') { href += 'redirect=' + encodeURIComponent(redirectTo) + '&'; } if (targetWindow !== 'prefer-same-window' && checkWebView()) { targetWindow = 'prefer-same-window'; } if (targetWindow === 'prefer-popup') { lastPopup = NSLPopup(href + 'display=popup', 'nsl-social-connect', $target.data('popupwidth'), $target.data('popupheight')); if (lastPopup) { success = true; e.preventDefault(); } } else if (targetWindow === 'prefer-new-tab') { var newTab = window.open(href + 'display=popup', '_blank'); if (newTab) { if (window.focus) { newTab.focus(); } success = true; e.preventDefault(); } } if (!success) { window.location = href; e.preventDefault(); } } }); var googleLoginButton = $('a[data-plugin="nsl"][data-provider="google"]'); if (googleLoginButton.length && checkWebView() && !isAllowedWebViewForUserAgent()) { googleLoginButton.remove(); } });})();